” آموزش تنظیم وضعیت دستگاه “

 

 

1- در منو دستگاه گزینه ” شخصی سازی ” را بزنید.

آموزش تنظیم وضعیت دستگاه

 

 

2- گزینه ” تنظیمات وضعیت ثبت تردد ” را بزنید.

آموزش تنظیم وضعیت دستگاه

 

 

3- گزینه ” حالت وضعیت تردد ”  را بزنید و در حالت دلخواه قرار دهید.

آموزش تنظیم وضعیت دستگاه

آموزش تنظیم وضعیت دستگاه