” تعریف مشخصات پرسنل “

 

۱. روی آیکن پرسنل کلیک کنید.

عغفع

 

۲. روی جدید کلیک کنید و فیلد های ستاره دار را پر نمایید.
نکته : فیلد بخش را به صورت پیش فرض اداری قرار دهید.
راهنما : کد شناسایی دستگاه و شماره پرسنلی همان کد مربوط به هر شخص در دستگاه و یکسان می باشىد.

غخهغ

 

۳. کلید ثبت را کلیک نمایید و برای تعریف پرسنل بعدی مراحل ۱ تا ۳ را تکرار کنید.