دوربین» اتصال و راه اندازی ثانویه │ ├── IP │ │ │ │ ├── نقشه │ │ │ ├── تنظیم IP دوربین │ │ │ ├── راه اندازی سریع │ │ │ │ ├── Analog/AHD │ │ │ │ ├── نقشه │ │ │ ├── راه اندازی سریع │ │ │
دوربین» آموزش های پیشرفته │ ├── BackUp │ │ │ ├── Play Back │ │ │ ├── انتقال تصاویر │ │ │ ├── تنظیم IP دستگاه │ │ │ ├── تنظیم ساعت و تاریخ دستگاه
نرم افزار اصلی │ ├── DEVICE MANAGER │ │ │ │ ├── دانلود نرم افزار │ │ │ ├── آموزش نصب │ │ │ ├── آموزش استفاده │ │ │ │ ├── CMS │ │ │ │ ├── دانلود نرم افزار │ │ │ ├── آموزش نصب │ │ │ ├── آموزش استفاده │ │ │
نرم افزار جانبی │ │ ├── XMEYE │ │ │ ├── PLAYER │ │ │ ├── CMS FOR P2P │ │ │ ├── PLUGIN FOR IE │ │ │ ├── CONVERTOR H264 TO AVI │ │