” تغییر سال مالی “

 

تذکر مهم: ” قبل از انجام مراحل تغییر سال مالی، از نرم افزار نسخه پشتیبان بگیرید! “

تذکر مهم: ” بعد از انجام مرحله 3 ، به هیچ عنوان از نرم افزار خارج نشوید! “

 

  1. در قسمت مدیریت “سال سیستم” را انتخاب کنید.

 

2. گزینه حذف را بزنید.

 

3. گزینه بلی را بزنید. توجه داشته باشید بعد از این مرحله به هیچ عنوان از نرم افزار خارج نشوید “

 

4. گزینه جدید را بزنید و سال مالی جدید را وارد کنید.

 

5.گزینه ok را بزنید.

 

6. سال مالی را انتخاب و گزینه ثبت را بزنید و نهایتا گزینه ok را بزنید.

 

7. گزینه بازگشت را بزنید.

 

8. گزینه خروج را بزنید و از نرم افزار خارج شوید.