” معرفی مدل دستگاه به نرم افزار “

۱. آیکن مدیریت و سپس معرفی دستگاه را انتخاب نمایید.

 

6قع

 

۲. در پنجره باز شده حذف و سپس بلی را انتخاب نمایید.

 

۳. آیکن جدید را انتخاب کنید.

قفعغ

 

۴. نام دستگاه را به دلخواه و مدل دستگاه را مطابق مدل دستگاه خریداری شده انتخاب نمایید.

 

۵. نوع ارتباط را شبکه انتخاب نمایید.

غعمقغ

 

۶. آیکن PING را کلیک نمایید و پس از مشاهده پیام ” ارتباط شبکه با دستگاه برقرار می باشد ” ثبت را انتخاب نمایید.
اگر ارتباط برقرار نشد مسیر اتصال شبکه و تنظیمات کارت شبکه خود را بررسی کنید.
راهنما : به فایل پیوست تنظیمات کارت شبکه مراجعه کنید.

غبع