پروژه بزرگ دادگستری های استان فارس

”  پروژه شامل نصب سیستم های شبکه کامپیوتری و دوربین های تحت شبکه می باشد “